تفاوتهای‌ روانی‌ زن‌ و مرد

زن و مرد نه تنها از نظر جسمی و بیولوژیکی با یکدیگر متفاوتند بلکه از نظر روانی نیز با هم تفات های بسزایی دارند.

فرهنگ و محیط بر تفوت و زن و مرد  تاثیر بسزایی میگذارد.
شناخت این تفاوت ها موجب بهتر زندگی کردن تعامل اندو کنار یکدیگر میشود.

 تلقین‌ زیست‌ مردانه‌ به‌ زن‌ نابودن‌ انسانیت‌ و هستی‌ او و پایمالی‌ شرف‌ و امتیازات‌ انحصاری‌ زن‌ است.

 برخی‌ از تمایزات‌ عمده‌ روانی‌ دو جنس‌ چنین‌ است:

 • تفاوت در شکل گیری هویت

خانواده، محیط‌ و فرهنگ‌ در شکل‌گیری‌ هویت‌ نقش‌ دارند، و در آن‌ تفاوتهای‌ جنسی‌ مشاهده‌ می‌شود.

تحقیقات نشان میدهد که زنان شخصیتی وابسته تر دارند.

 در حالی‌ که‌ هویت‌ پسران‌ از اساس‌ برای‌ استقلال‌ و رقابت‌ و فردیت‌ شکل‌ می‌گیرد.

 • شخصیت

تفاوت زن و مرد در شخصیت آنها نیز نمایان میشود.

شخصیت‌ از مجموعه‌ای‌ سرشتها پدید می‌آید؛ حسادت، کنجکاوی، خیالبافی، اعتماد به‌ نفس‌ عزت‌ نفس، مکانیسم‌های‌ دفاعی‌ و شیوة‌ زندگی‌ از عناصر سازنده‌ شخصیت‌ آدمی‌ است.

، به‌ عنوان‌ نمونه، زنان‌ از مردان‌ حسودتر و کنجکاوترند.

اعتماد به‌ نفس‌ کمتری‌ دارند.

در دو جنس زن و مرد خیالبافی ورویا پردازی نیز متفاوت است.

 • گرایش‌ معنوی‌

  تفاوت زن و مرد  در گرایش‌ قلبی‌ به‌ دین‌  مشخص است که در میان‌ زنان‌ بیشتر از مردان‌ مشاهده‌ می‌شود.

 زن‌ مسائل‌ روحی‌ و معنوی‌ را با روان‌ خودسازگارتر می‌یابد.

 • گرایش‌ به‌ مادیات‌

  براساس‌ تحقیقات‌ مردان‌ بیشتر از زنان‌ به‌ امور مادی‌ و اقتصادی‌ و مسائل‌ دنیوی، گرایش‌ دارند.

 • رشد اخلاقی‌

  اندیشه‌ اخلاقی‌ زنان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ روابط‌ بین‌ فردی‌ توجه‌ دارد و با احساس‌ مسئولیت‌ نسبت‌ به‌ دیگران‌ همراه‌ است‌ و جنبة‌ از خودگذشتگی‌ دارد.
  برای‌ مردان‌ خودمختاری‌ و شایستگی‌ مبنای‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ است‌ و اخلاق‌ پسران‌ بیشتر بر مبنای‌ عدالت‌ شکل‌ می‌گیرد.
  پسران‌ بیشتر از دختران‌ از سخنان‌ رکیک‌ لذت‌ می‌برند و بیشتر از آنها از قوانین‌ اخلاقی‌ سر می‌پیچند. زنان‌ گرچه‌ احساسی‌ترند ولی‌ در مسائل‌ اخلاقی‌ سخت‌گیرترند.

 • عواطف‌ و احساسات‌

  زن‌ از مرد عاطفی‌تر است‌ و با این‌ سرشت‌ به‌ دنیا می‌آید و زندگی‌ می‌کند.

 و به‌ ارتباطهای‌ عاطفی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد، احساس‌ محبت‌ در دختران‌ بیش‌ از پسران‌ است.

 مرد بیشتر بر ارتباطهای‌ فعالیت‌ مدار توجه‌ دارد و دنیای‌ بیرون‌ را هدف‌ قرار می‌دهد و انرژی‌ خود را صرف‌ تسلط‌ آن‌ می‌کند.

 • هیجان‌

  جنس‌ زن‌ هیجانی‌تر از جنس‌ مرد است، و کیفیت‌ هیجان‌ او نیز با مرد فرق‌ می‌کند.()

 • استرس‌

  بر اساس‌ تحقیقات‌ ۱۵ درصد مردان‌ از فشار روانی‌ رنج‌ می‌برند، این‌ رقم‌ در مورد زنان‌ به‌ ۲۱ درصد می‌رسد، از نظر واکنش‌ در برابر عوامل‌ فشارزا نیز بین‌ دو جنس‌ تفاوتهایی‌ مشاهده‌ می‌شود.

 • پرخاشگری‌

  به‌ طور قطع‌ جنس‌ نر از ماده‌ پرخاشجوتر است.

 در فرهنگهای‌ متفاوت‌ این‌ ویژگی‌ را می‌توان‌ دید و تا سالمندی‌ ستیزه‌جویی‌ در مرد بیشتر از زن‌ مشاهده‌ می‌شود.

 • عشق‌

  عشق‌ از زیباترین‌ مفاهیم‌ زندگی‌ است‌ و آن‌ را می‌توان‌ به‌ انواعی‌ تقسیم‌ کرد. اما تفاوت زن و مرد حتی در عشق هم لمس میشود.

  برای‌ زنان‌ عشق‌ یک‌ ارزش‌ است. در روابط‌ جنسی‌ آنان‌ به‌ آغوش‌ گرم‌ و آکنده‌ از محبت‌ نیاز دارند.
  پوست‌ آنان‌ از پوست‌ مرد ۱۰ بار حساس‌تر است‌ و با نوازش، نشاط‌ روانی‌ به‌ زن‌ دست‌ می‌دهد.
  در مرد عشق‌ با ارائه‌ محبت‌ نمود می‌یابد.

 • ‌درون‌گرایی‌ و برون‌ گرایی‌

  ردیگر تفاوت زن و مرد در برون گرایی و درون گرایی آنان است.

 • به‌طورکلی‌ مرد برون‌گرا و زن‌ درون‌گراست. و این‌ ویژگی‌ از کودکی‌ در جنس‌ زن‌ وجود دارد.
 • ‌خودکشی‌

  بر اساس‌ بیشتر آمارها خودکشی‌ در جنس‌ مرد بیشتر از زن‌ است، و از نظر سن، فصل‌ در خودکشی‌ تفاوتهایی‌ بین‌ دو جنس‌ دیده‌ می‌شود. در زنان‌ اقدام‌ به‌ خودکشی‌ و تمایل‌ به‌ آن‌ بیشتر است.
  پسران‌ ۳ برابر دختران‌ خود را می‌کشند، و دختران‌ ۳ بار بیشتر از پسران‌ اقدام‌ به‌ خودکشی‌ می‌کنند.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید